سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آریا

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست،هیچکس سوار بر اسب نیست،هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید،هیچکس سرافکنده و شکست خورده نیست،هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد.

از افتخارات ایران همین بس که هیچگاه برده داری در آن مرسوم نبوده،در بین صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد.

برای همه ایرانیان بفر ستیدتا یادمان بماند چه بودیم و چه شدیم.


کورش کبیر

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه میگذرد گورکن گمنامیست که دل به دفن دانایی بسته است.

                                                                                                                          کورش کبیر