سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کورش کبیر

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه میگذرد گورکن گمنامیست که دل به دفن دانایی بسته است.

                                                                                                                          کورش کبیر